Dotační programy

Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

 

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace – I. výzva

   

  Cíl programu:

  Za hlavní cíl je možné označit zajištění dostatečného rozvoje obnovitelných zdrojů energie, tak aby byl alespoň dílčím způsobem vykompenzován výpadek stávajících konvenčních zdrojů a zároveň splněny závazky v oblasti snižování emisních skleníkových látek. Cílem výzvy je podpora realizace projektů, které vedou ke zvýšení instalovaného výkonu fotovoltaických zdrojů a následného navýšení výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie v rámci ČR.

  Aktivity:

  • podpora výstavby fotovoltaických elektráren s výkonem od 1 kWp do 1 MWh včetně,
   • Aktivita a): žadatel je vlastníkem nemvitosti nebo má v nájmu celou nemovitost,
   • Aktivita b): žadatel má v nájmu puze část nemovitosti za účelem instalace FVE (např. střechy).
  • pouze pro instalace na střechách a fasádách firemních objektů (nejsou podporovány instalace na pozemcích),
  • uznatelným nákladem bude také akumulace energie, která by měla sloužit k optimalizaci výroby elektrické energie,
  • možnost vlastní spotřeby energie nebo prodej do sítě,

  Kdo může žádat:

  • podnikatelské subjekty na území celé ČR - vyjma podniků vlastněných 100 % veřejným subjektem (netýká se státní organizace Správa železnic) a podniků provozujících zařízení v EU ETS na území České republiky.

  Způsobilé výdaje:

  • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie, které zahrnují:
   • ftovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, optimizéry, DC odpojovače, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
  • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny)
   • externě nakupvané služby projektantů při tvorbě dokumentace:
    • dokumentace pro provedení stavby (realizační dokumentace stavby),
    • dokumentace skutečného provedení stavby.
  • Inženýrská činnost ve výstavbě

  Alokace:

  • 7 mld. Kč
  • příjem žádostí může být zastaven při dosažení požadované alokace v přijatých žádostech o podporu v dané aktivitě, ale ne dříve, než po uplynutí 30 dnů od vyhlášení výzvy

  Míra podpory:

  • 35 % pořízení a instalace FVE
  • 50 % akumulace energie (baterie) mimo území hlavního města Prahy
  • 45 % akumulace energie (baterie) na území hlavního města Prahy

  Výše dotace se stanoví podle druhu aktivity:

  • Výstavba fotovoltaických elektráren bez akumulace energie:
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon FVE (kWp)
  • Výstavba fotovoltaických elektráren s akumulací energie:
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon FVE (kWp)
   • d výpočtu výše dotace se započítává výkon akumulace (kWh)
   • vliv na výši dtace má místo realizace projektu (na území hlavního města Prahy/mimo území hlavního města Prahy)

  Termíny výzvy:

  • Datum vyhlášení výzvy:                                              8. 3. 2022
  • Datum zahájení příjmu žádostí:                                  22. 3. 2022 (13:00)
  • Datum ukončení příjmu žádostí:                                 30. 11. 2022
  • Nejzazší datum ukončení projektu:                           30. 11. 2023
  • Doba udržitelnosti projektu:                                                5 let

   

   

   

   

  Výzva vyhlášena - Obnovitelné zdroje energií

  Mám zájem o bližší informace:  ❬   Zpět